Informacje dla autorów

Wytyczne dotyczące przygotowania książki do wydania

Zapraszamy do współpracy autorów i instytucje zainteresowane wydaniem książek, albumów, katalogów z branży komunikacji szynowej.

Podczas przygotowywania materiałów autorskich warto uwzględnić informacje zawarte w dwóch normach:

 1. PN-N-01222:1978 r."Kompozycja wydawnicza książki",
 2. PN-P-55025:1981 r. "Maszynopis wydawniczy książek, broszur i czasopism".

Obydwie normy stanowią podstawowe źródło z wytycznymi do opracowania kolejnych publikacji.

Struktura książki jest najważniejszą cechą jej budowy. Logiczny, przejrzysty i jednolity układ powinien znaleźć odzwierciedlenie w spisie treści. Podział materiału powinien być w miarę równomierny. Niedopuszczalny jest wewnętrzny podział materiału (rozdziału, podrozdziału) na mniej niż dwie części.

Ważnym zagadnieniem jest również utrzymanie jednolitości wewnątrz materiału publikacji (stosowanych oznaczeń, wyliczeń, opisów ilustracji, tabel, podsumowań, dodatków i uzupełnień, wykazów literatury itd., a także przemyślanego doboru ilustracji oraz tabel ze szczególnym zwróceniem uwagi na logiczne powiązanie tytułu i główek tabeli z ich treścią).

Pomocna może być w tym względzie lektura pomocnicza z tej dziedziny, zawierającą liczne praktyczne wskazówki, a wśród nich m.in:

 1. Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika Barbary Osuchowskiej opublikowany w 1988 roku w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
 2. Poradnik autora, tłumacza i redaktora tej samej autorki pochodzący z wydawnictwa Inicjał, Warszawa 2005.

Forma dostarczonego opracowania

 • Zgodnie z postanowieniem umowy do BWH KOLPRESS należy dostarczyć dzieło w postaci jednego egzemplarza wydruku komputerowego oraz zapisu na nośniku elektronicznym - płycie CD. Nośnik elektroniczny należy opisać podając tytuł pracy, nazwisko autora, zastosowany edytor, środowisko i zawartość plików. Całość publikacji (wydruku oraz zapisu elektronicznego) powinna być przygotowana i dostarczona w następujących oddzielnych częściach:
 • tekst zasadniczy (bez ilustracji),
 • podpisy zdjęciami, rysunkami,
 • tablice,
 • materiał ilustracyjny.

Materiał tekstowy

 • Preferowanym edytorem tekstu - ze względu na dalszy cykl wydawniczy - jest Word.
 • Zapis i wydruk tekstu powinny być dokonane z uwzględnieniem lewego marginesu o szerokości 3,5 cm i prawego marginesu ok. 1,5 cm.
 • Odstęp między wierszami powinien być co najmniej półtorakrotny.
 • Najkorzystniejsze rodzaje i wielkość czcionki to:Times New Roman lub Arial CE 12p.

Podstawowe wytyczne podczas pisania:

 • zwrócić zdecydowaną uwagę na układ i podział treści (jej pełnym odbiciem jest spis treści odzwierciedlający logiczny układ, jednolitość wykładu i prawidłowy podział;
 • zastosować zasadę niezwielokrotniania wyróżników (niepotrzebne i uciążliwe wykonawczo jest stosowanie, np: mniejszej czcionki i kursywy i jednocześnie zmniejszonej podwójnie szerokości zadruku); zazwyczaj wystarcza jednokrotne wyróżnienie (kursywa albo półgrube albo podcięcie itd.);
 • nie podcinać akapitowo pierwszego wiersza po tytule;
 • nie stosować ręcznego dzielenia wyrazów;
 • nie stosować automatycznego wyliczania ani numerowania (wpisywać symbole z klawiatury);
 • nie stosować spacji zamiast tabulacji; ­
 • nie stosować własnych skrótów (makr) zastępujących symbole specjalne z opcji Wstaw / Symbol;
 • przy wyliczeniach po dwukropku na końcu każdego wyliczenia stosować przecinek albo średnik (średnik koniecznie, gdy wyliczenia są rozbudowane i zawierają pełne zdania zakończone kropką);
 • nie łączyć legendy rysunku w jeden wiersz z podpisem;
 • tytuły, główki, treść tabel oraz podpisy pod rysunkami składać czcionką mniejszą o 1-2 pkt od stosowanej w tekście podstawowym;
 • starannie opracowywać układ tabeli, zastanawiając się nad jej czytelnością; rozważyć potrzebę stosowania nadużywanej kolumny oznaczanej Lp.
 • Pliki tekstowe nie powinny być kompresowane.
 • Zaleca się używanie stylu standardowego i nietworzenie własnych stylów dla fragmentów pracy.

Materiał ilustracyjny

 • Rysunki kreskowe mogą być wykonane komputerowo. Wówczas należy zwrócić uwagę na jednolity opis rysunków o wielkości pisma odpowiadającej podpisowi. Rysunki kreskowe muszą mieć formaty (rozszerzenia): cdr, eps, tif , gdyż programem graficznym używanym do ich dalszej obróbki jest Corel Draw. Rysunki wykonywane w programie Auto CAD powinny być zapisane z rozszerzeniem dxf (format czytany przez program Corel Draw). Rysunki kreskowe w formatach nieskalowalnych (bitmapy) powinny mieć rozdzielczość 600 dpi.
 • Rysunki wykonane komputerowo powinny być w miarę możliwości dopasowane do przewidywanego formatu kolumny w książce, tak by nie wymagały dużego przeskalowania.
 • Linia wykorzystywana do rysowania nie może być cieńsza niż 0,18 mm przy skali 1:1. Jeżeli rysunki będą wymagały zmniejszenia, linia musi być odpowiednio grubsza, w zależności od procentu przeskalowania.
 • Opis w treści rysunku powinien być wykonany taką czcionką, aby po zmniejszeniu do formatu książki wysokość liter opisu nie była mniejsza niż 1,5 mm.
 • Fotografie (jeśli mają postać cyfrową) powinny mieć format tif (nieskompresowany) lub jpg oraz rozdzielczość minimalną 300 dpi (w rozmiarze przewidywanym w książce).
 • Rysunki powinny być załączone w postaci osobnych plików i jednego egzemplarza wydruku rysunków z podaniem na wydruku (pod rysunkiem, odręcznie) numeru rysunku oraz nazwy jego pliku.
 • Pliki graficzne mogą być skompresowane za pomocą archiwizera win zip, arj jako samorozpakowujące się.
 • Ilustracje dobrane z obcych publikacji powinny być przedstawione w postaci wyraźnej ksero-odbitki i mieć podane źródło (autor, tytuł, wydawnictwo i rok wydania oraz numer ilustracji oryginalnej lub numer strony na której się znajduje). Jeżeli ilustracja jest zaczerpnięta z książki nie wydanej w BWH KOLPRESS, należy dostarczyć oryginał publikacji. Ilustracje z obcych źródeł wymagają uzyskania pisemnej zgody właściciela praw autorskich.